Opkoper Auto Oost Vlaanderen  thumbnail

Opkoper Auto Oost Vlaanderen

Published Jan 28, 24
6 min read

Enkel de koper dient zich te legitimeren bij de aanvraag van een nieuw kentekenbewijs deel II. Dit is neergelegd in het Kentekenreglement (zie hiervóór, onder 4.) - opkoper auto met schade. In zoverre kan de RDW dan ook geen verwijt worden gemaakt. De Nationale ombudsman is het met verzoekers eens dat een controle van de gegevens van de verkoper ten tijde van de wijziging tenaamstelling op welke wijze dan ook, wenselijk isOm die reden laat de Nationale ombudsman de beantwoording van die vraag hier dan ook buiten beschouwing. De klacht over de onderzochte gedraging van Dienst Wegverkeer, die wordt aangemerkt als een gedraging van de Algemeen Directeur van de RDW, is niet gegrond - opkoper auto met schade. Op 10 september 2002 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw BNaar deze gedraging werd een onderzoek ingesteld. opkoper auto met schade. In het kader van het onderzoek werd de RDW verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de klacht betrekking hebben. opkoper auto met schade. Tijdens het onderzoek kregen de RDW en verzoeker de gelegenheid op de door ieder van hen verstrekte inlichtingen te reageren

Het resultaat van het onderzoek werd als verslag van bevindingen gestuurd aan betrokkenen. De reactie van verzoekers gaf aanleiding het verslag op een enkel punt te wijzigen. De RDW gaf binnen de gestelde termijn geen reactie. De bevindingen van het onderzoek luiden als volgt:A (opkoper auto met schade). feiten1. Verzoekers kochten in juni 2002 via een advertentie in het dagblad de Telegraaf een Peugeot 307 van het bouwjaar 2002 voor € 15

Auto Opkoper Online

Alvorens tot de koop over te gaan hadden zij het kentekennummer laten controleren door een bevriende politieambtenaar. opkoper auto met schade. Laatstgenoemde had hen laten weten dat er geen bijzonderheden waren vermeld bij dit kentekennummer. opkoper auto met schade. Nadat de koopovereenkomst was gesloten en verzoekers over het bezit van de Peugeot beschikten, kwamen zij tot de ontdekking dat de auto was omgekat

Verzoekers deden daarop aangifte bij de politie van oplichting en valsheid in geschrifte. Bij nadere bestudering ontdekte de politie dat het kentekenbewijs was vervalst: de persoonsgegevens klopten niet: adres, postcode en woonplaats waren niet met elkaar in overeenstemming. 2. opkoper auto met schade. Verzoekers dienden bij brief van 16 juli 2002 de navolgende klacht in bij de Dienst Wegverkeer (RDW):“…Middels deze brief stellen wij u aansprakelijk voor de door ons geleden schade met betrekking tot de aankoop van een Peugeot 307 met kenteken (…)

In het Postkantoor hebben we, voordat we geholpen werden, contact opgenomen met een bevriend politieagent, die het kenteken via een dienstdoende collega (uitgebreid) heeft gecontroleerd. opkoper auto met schade. Voorzover bekend bij de politie, was de auto met dit kenteken niet gestolen of betrokken geweest bij een bij de politie gemelde aanrijding. Er viel voor ons niets meer te controleren, dus zijn we op 21 juni jl

Het op naam zetten van de auto leverde geen probleem op en de beambte van het Postkantoor bevestigde ons dat buiten hetgeen wij al gecontroleerd hadden, er (voor ons) niets meer te controleren viel (opkoper auto met schade). De beambte vertelde ons dat het een kentekenbewijs met 00 code was, hetgeen wil zeggen dat dit het eerst afgegeven kenteken is, en daar kan in principe niets mee mis zijn

Auto Opkoper SchadeDaarna hebben we de verzekering opdracht gegeven de auto in voorlopige dekking te nemen. Dit leverde ook geen problemen op en dus hebben wij geld opgenomen bij het postkantoor en de auto gekocht en betaald (opkoper auto met schade). Een paar dagen later ontdekten wij, na het doorlezen van het instructieboekje, dat er een nummer onder de voorruit moest staan

Omdat wij dit vreemd vonden, hebben wij een bevriend agent gevraagd dit voor ons te controleren. Al snel bleek dat een en ander niet in orde was en hebben wij op het politiebureau aangifte gedaan van oplichting en valsheid in geschrifte. Op het politiebureau bleek bij controle van het oude overschrijvingsbewijs (waarvan wij zelf op het postkantoor een kopie hadden gemaakt, zodat wij over de gegevens van de verkoper beschikten na aankoop; bedoeld wordt: kentekenbewijs deel II op naam van de verkopende partij; N (opkoper auto met schade).o.) dat bijna alle gegevens op dit bewijs gefingeerd waren

Enkel de plaatsnaam Deventer bleek juist. Erger nog, met de gegevens van het overschrijvingsbewijs kon men zelfs bij de meldkamer van de politie geen aanknopingspunt vinden om de persoon in kwestie te achterhalen (opkoper auto met schade). De postcode is van Zoetermeer en het adres komt in Deventer niet voor. opkoper auto met schade. Omdat op het Postkantoor tijdens het overschrijven niet de gegevens van het overschrijvingsbewijs zijn gecontroleerd met de gegevens in uw systeem, zitten wij nu met een schade van meer dan Euro 15

Als het Postkantoor, dat voor u de overschrijvingen verricht, de gegevens wel had gecontroleerd, had zij direct kunnen vaststellen dat deze niet overeenstemmen. opkoper auto met schade. (Deze controle is veel beter geregeld bij de registratie van onroerend goed, terwijl men daar moeilijker fraude mee kan plegen!) Wij gingen/gaan ervan uit dat de naamsgegevens door het Postkantoor bij overschrijving automatisch gecontroleerd werden en begrijpen dan ook niet waarom er geen controle op de verkopende partij heeft plaatsgevonden

Opkoper Tweedehands Auto

De koper van de auto (die echter nooit iemand kan oplichten, tenzij er met vals geld wordt betaald) moet zich echter wel legitimeren etc (opkoper auto met schade). Omdat een registergoed een speciale positie inneemt in het Nederlands recht, is het volgens ons ook een verplichting voor de houder van het register om dit op een manier bij te houden dat fraude (bijna) onmogelijk wordt gemaakt

Onze aankoop is hiervan het bewijs. opkoper auto met schade.(…)Daarnaast blijkt achteraf dat de kenmerken, welke kennelijk valselijk op de door ons gekochte auto zijn aangebracht, kennelijk met de bedoeling om deze als echt en onvervalst te doen voorkomen, behoren bij een soortgelijke auto. Deze auto staat in het RDW register geregistreerd als een auto, die tot de handelsvoorraad van een garagebedrijf in Deventer behoort (zie geboortedatum 00-00-00)

Onze conclusie is dat als de gegevens van uw registratiesysteem waren gecontroleerd met die van het overschrijvingsbewijs van de verkoper, wij de auto niet hadden kunnen overschrijven en dus niet hadden kunnen kopen. Bij deze stellen wij u dus aansprakelijk voor de geleden schade…”3 (opkoper auto met schade). De RDW reageerde bij brief van 1 augustus 2002 onder meer als volgt op verzoekers' brief van 16 juli 2002:“Met betrekking tot uw klacht kan ik u het volgende melden

Wettelijke procedure overschrijving kentekenbewijs. Op grond van het bepaalde in artikel 50 van de Wegenverkeerswet 1994 (zie Achtergrond, onder 1.; N.o (opkoper auto met schade).) dient de aanvrager van een kentekenbewijs persoonlijk te verschijnen bij een bij ministeriële regeling aan te wijzen instantie. Daarbij dient hij zich te legitimeren met bijvoorbeeld een paspoort in combinatie met een recent uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens, dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107

Latest Posts

Auto Opkoper Groningen

Published May 25, 24
6 min read

Freijns Autohandelaar Sittard

Published Feb 29, 24
4 min read

Btw Regeling Autohandelaar

Published Feb 18, 24
7 min read